O nas

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Celem działalności Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  w Lublinie jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom woj. lubelskiego będącymi osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, bądź będącymi członkami rodzin os. pokrzywdzonych.


OFERTA OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem informuje, że świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:

 • pomoc prawna
 • pomoc psychologiczna, psychoterapia, interwencja kryzysowa,
 • grupowe formy wsparcia psychologicznego
 • konsultacje psychiatryczne
 • poradnictwo pierwszego kontaktu
 • doradztwo zawodowe
 • poradnictwo socjalne
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

Osoba ubiegająca się o pomoc ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej składa wniosek, który wypełnia specjalista. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające status osoby pokrzywdzonej (orzeczenia sądowe, postanowienia prokuratorskie, zaświadczenie o prowadzeniu procedury Niebieska Karta) dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy finansowej (zaświadczenia o dochodach, decyzje o przyznaniu świadczeń lub zasiłków itp.); dokumenty medyczne.

Wszystkie działania współfinansowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W skład zespołu pracowników OPOPP wchodzą:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • psychoterapeuci
 • pracownik socjalny
 • adwokaci, radcy prawni
 • specjaliści terapii uzależnień
 • specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
 • doradca zawodowy

Dyżury specjalistów

W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone są dyżury specjalistów, na które należy zapisać się telefonicznie pod nr. 81 534 38 87.